– Mục tiêu cơ bản đến năm 2025:
+ 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau;
+ 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
+ 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan Bộ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia;
+100% cơ sở dữ liệu được xây dựng và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc;
+ 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin do Ngành Tư pháp quản lý.
– Mục tiêu cơ bản đến năm 2030:
+ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4,
+ 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
+ Hình thành nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực trọng điểm;
+ 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

2. Giải pháp chuyển đổi số Ngành Tư pháp

Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, Bộ Tư pháp đề ra một số giải pháp cụ thể như:
– Nâng cao nhận thức bằng các hình thức phổ biến và tuyên truyền phù hợp và thường xuyên.
– Kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm, giải pháp, mô hình số.
– Đầu tư, nâng cấp hoặc thuê hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
– Duy trì và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ chuyển đổi số.
– Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và tăng cường kiểm tra, đôn đốc giữa các đơn vị.
– Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số.
– Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp.
– Bảo đảm kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
Mục tiêu và giải pháp về chuyển đổi số Ngành Tư pháp

Kết luận

Có thể thấy chuyển đổ số là mục tiêu Ngành Tư pháp ưu tiên để gia tăng hiệu quả trong công tác. Sự tiếp cận, cập nhật thông tin qua nền tảng công nghệ sẽ nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý, giám sát. Từ đó, nâng cao hiệu quả trong công tác Ngành Tư pháp.