Cơ sở dữ liệu của Vinas Doc

Vinas Doc đã sưu tập cơ sở dữ liệu với hơn 1 triệu tài liệu tài liệu thuộc nhiều chủ đề cụ thể khác nhau, những cơ sở này đã trở nên thiết yếu đối với nghiên cứu đa ngành. Mỗi tháng, các cơ sở dữ liệu này phát triển với việc bổ sung nội dung mới miễn phí cho người đăng ký.

Văn bản quy phạm

pháp luật

Bản án, án lệ

Tài liệu quốc tế

Báo, tạp chí chuyên ngành

1. Văn bản quy phạm pháp luật (1944 đến nay)

1. Văn bản do Quốc hội ban hành:

– Hiến pháp, Luật, Nghị quyết do Quốc hội ban hành.

– Pháp lệnh, Nghị quyết do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

2. Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ở trung ương ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

a) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

b) Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

c) Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

d) Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị – xã hội;

3. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; văn bản do Uỷ ban nhân dân ban hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

b) Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

2. Bản án, án lệ

1. Các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

2. Quyết định công bố án lệ của Chánh án toà án nhân dân tối cao.

3. Bản án / Quyết định của Toà án nhân dân các cấp

3. Văn bản hành chính

1. Công văn.

2. Công điện

3. Thông báo

4. Kế hoạch

4. Quy chuẩn

1. Quy chuẩn

2. Tiêu chuẩn Việt Nam

3. Tiêu chẩn xây dựng

4. Tiêu chuẩn ngành

5. Báo, Tạp chí chuyên ngành luật

1. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử của Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao