Nền tảng quản trị doanh nghiệp

Tính năng đơn giản, dễ dàng tùy biến

Đăng ký dùng thử

1. Quản lý khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng tập trung, đa dạng thông tin
 • Dễ dàng tìm kiếm, cập nhật thông tin khách hàng
 • Theo dõi lịch sử giao dịch khách hàng: đơn hàng, hợp đồng, thu chi, …

2. Quản lý kinh doanh

 • Quản lý cơ hội
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý hợp đồng

3. Quản lý công việc

 • Xây dựng quy trình, kế hoạch
 • Tạo công việc tự động từ quy trình của mỗi dự án
 • Quản lý tiến độ bằng Kanban, biểu đồ Gantt
 • Quản lý tiến độ theo nhân viên, độ ưu tiên, deadline

4. Quản lý tài sản

 • Quản lý thông tin tài sản, thông số kỹ thuật, phòng ban quản lý
 • Lập kế hoạch bảo trì tài sản theo định mức, chu kỳ hoặc sự cố
 • Giám sát tình trạng tài sản, thiết bị

5. Quản lý nhân sự

 • Quản lý hồ sơ nhân sự đầy đủ thông tin, bảo hiểm
 • Quản lý chấm công tự động từ máy chấm công
 • Tính lương tự động theo công, KPI, doanh thu, …
 • Quản lý tiến độ theo nhân viên, độ ưu tiên, deadline
 • Quản lý đơn từ, phê duyệt nội bộ

6. Quản lý tài chính cơ bản

 • Ghi nhận các khoản thu chi theo thời gian, lý do, chứng từ
 • Phân loại và định khoản các danh mục để dễ dàng đồng bộ với PM kế toán
 • Báo cáo đa dạng, trực quan

7. Quản lý bảo hành điện tử

 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý danh mục khách hàng
 • Quản lý nhập xuất kho theo lô hàng hóa,
 • Quản lý nhập xuất linh kiện bảo hành
 • Quản lý Bảo hành theo từng lô hàng hóa
 • Quản lý kích hoạt bảo hành
 • Quản lý chi phí bảo hành
 • Quản lý danh mục: địa điểm bảo hành, nhóm lỗi bảo hành
 • Báo cáo thống kê
 • Tích hợp với CRM, ERP của doanh nghiệp